Κατευθυντήριες αρχές

για μια σχολή προσανατολισμένη από τη διδασκαλία του Σ. Φρόιντ και του Ζ. Λακάν

Νοέμβριος 2018

I. Η Διεθνής των Φόρουμ (ΔΦ) και η σχολή της

Η Διεθνής των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου (∆ΦΛΠ), Ομοσπονδία των Συλλόγων των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου, ιδρύει τη σχολή της. 

II. Ονομασία

Η σχολή θα ονομάζεται: Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ). Πάντου όπου υπάρχουν μηχανισμοί της σχολής, επιστημικοί ή της εγγύησης, ο τίτλος του συνόλου Φόρουμ-Σχολή γίνεται: Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ)-Χ. Δηλαδή EPFCL-Γαλλία, EPFCL-Ισπανία-FFCL, ή EPFCL-Ισπανία-FOE-FPG, EPFCL-Ιταλία-FPL, EPFCL-Βραζιλία, EPFCL-AL-Βορράς, et EPFCL-AL-Νότος.

III. Τα ιδρυτικά κείμενα

Οι λειτουργίες της σχολής ορίζονται από τα ιδρυτικά κείμενα του Ζακ Λακάν: την «Ιδρυτική Πράξη» της Φροϋδικής Σχολής του Παρισιού (ΦΣΠ) του 1964, την «Πρόταση της 9ης Οκτωβρίου 1967 για τον ψυχαναλυτή της Σχολής», τον« Λόγο στην Φροϋδική Σχολή του Παρισιού», που εκφωνήθηκε το 1967 και εκδόθηκε το 1970, τον «Πρόλογο της αγγλικής έκδοσης του Σεμιναρίου ΧΙ» του 1976, το «Γράμμα προς τους Ιταλούς» του 1973, καθώς και τα κείμενα του 1980 σχετικά με τη διάλυση.

IV. Οι λειτουργίες της Σχολής

Η Σχολή έχει ως λειτουργίες:

1) να υποστηρίζει την «αυθεντική εμπειρία» στην οποία συνίσταται μια ψυχανάλυση και να επιτρέπει την εκπαίδευση των αναλυτών

2) να διασφαλίζει την εγγύηση αυτής της εκπαίδευσης μέσω του μηχανισμού του περάσματος και της συγκατάθεσης των αναλυτών που έχουν «δώσει τις αποδείξεις τους» 

3) να υποστηρίζει την «ηθική της ψυχανάλυσης που είναι η πράξη της θεωρίας της» (Ζακ Λακάν).

V. Το καθεστώς της Σχολής

Η Σχολή δεν είναι μια νομική εταιρία, διατηρεί το νόμιμο καθεστώς της από τα Σωματεία των Φόρουμ εκεί όπου έχει εγκατασταθεί. Δεν έχει λοιπόν συλλογική διεύθυνση, αλλά διεθνή και τοπικά όργανα λειτουργίας, προσαρμοσμένα στους σκοπούς της. 

Σε κάθε περιοχή, τα καταστατικά των νομικών Σωματείων των Φόρουμ αναφέρουν την προσάρτησή τους στη ΔΦ, την ύπαρξη της Σχολής Ψυχανάλυσης, τους σκοπού της, καθώς και τους τοπικούς μηχανισμούς λειτουργίας, ή ελλείψει αυτών, τους μηχανισμούς Σχολής στους οποίους είναι προσαρτημένο το Φόρουμ. 

VI. Τα μέλη

1. Όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στη Σχολή, κάνουν ένα αίτημα προς την επιτροπή υποδοχής ακολουθώντας τους όρους του άρθρου ΧΙΙΙ των επικαιροποιημένων «Κατευθυντήριων αρχών» .

2. Η είσοδος των μελών στη Σχολή γίνεται από την επιτροπή υποδοχής, σύμφωνα, κυρίως, με την ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες της Σχολής και της «εμπειρίας της Σχολής» μέσα σε ένα καρτέλ.

VII. Τρόπος εισόδου

Τα μέλη της Σχολής γίνονται δεκτά από μια τοπική Επιτροπή υποδοχής, η οποία έχει προκύψει από ένα Διεθνές σωματείο, από ένα Φόρουμ ή ένα σύνολο από Φόρουμ που αριθμεί τουλάχιστον 30 μέλη Σχολής.

VIII. Οι τίτλοι

Η Σχολή εγγυάται τους αναλυτές που αποδεικνύουν την εκπαίδευσή τους με τους δύο τίτλους του Αναλυτή Σχολής (AE) και του Αναλυτή Μέλους Σχολής (ΑΜΕ), όπως ορίζονται στην «Πρόταση της 9ης Οκτωβρίου 1967 για τον ψυχαναλυτή της Σχολής».

IX. Η εγγύηση

Δίδεται σε διεθνές επίπεδο από το Διεθνές Κολλέγιο της Εγγύησης.

1. Ορισμός και λειτουργίες

α) Το Διεθνές Κολλέγιο της Εγγύησης αποτελείται από 17 μέλη, εκλεγμένα τοπικά σε κάθε μηχανισμό Σχολής, κατόπιν υποψηφιότητας, για 2 χρόνια, από όλα τα μέλη Σχολής που είναι συνεπή προς τη συνδρομή τους (Φόρουμ, ΔΦ και Σχολής) για την τρέχουσα χρονιά καθώς και την προηγούμενη. 

β)  Οι Αναλυτές Σχολής (ΑΕ) ονομάζονται με μια διάρκεια τριών χρόνων από ένα καρτέλ περάσματος. Τα καρτέλ αυτά είναι πολυεθνικά και συντίθενται για δυο χρόνια από το Διεθνές Κολλέγιο της Εγγύησης σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται κάθε φορά από το Κολλέγιο και καταγράφονται στον εσωτερικό του κανονισμό.

γ) Ο τίτλος του Αναλυτή Μέλους Σχολής (ΑΜΕ) παρέχεται, μετά από πρόταση σε τοπικό επίπεδο, από μια επιτροπή έγκρισης το πολύ 7 μελών, ή το λιγότερο 5, που επιλέγονται από το Διεθνές Κολλέγιο της Εγγύησης στο εσωτερικό του.

Οι τοπικές επιτροπές μπορούν να δεχτούν ή να κάνουν προτάσεις εκ μέρους των μελών της Σχολής.

2. Εκλογή του Διεθνούς Κολλεγίου Εγγύησης

α) Τα 17 μέλη του Κολλεγίου εκλέγονται τοπικά σε κάθε μηχανισμό από τα μέλη του μηχανισμού της Σχολής στον οποίο ανήκουν, συνεπή ως προς τις συνδρομές τους (Φόρουμ, Διεθνούς και Σχολής) για την τρέχουσα χρονιά, αλλά και την προηγούμενη. Εκλέγονται τοπικά 10 μέλη για τη Γαλλία και για τα προσαρτημένα σ’ αυτή Φόρουμ, 3 για την Ισπανία και 4 για την Νότια Αμερική, δηλαδή 2 για τη Βραζιλία, 1 για το Νότο και1 για το Βορρά. Οι εκλεγμένοι υποψήφιοι κάθε λίστας είναι αυτοί που έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα σε δυο υποψήφιους, η επιλογή γίνεται με κλήρο. 

β) Οι εκλέξιμοι: μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα οι Αναλυτές Σχολής (ΑΕ), οι Αναλυτές Μέλη Σχολής (ΑΜΕ) και οι περάτες.   

γ)Το Κολλέγιο επιλέγει στο εσωτερικό του, για τη διάρκεια της ισχύος του, δύο γραμματείς, που αναλαμβάνουν να κρατούν το αρχείο των αιτημάτων περάσματος, των προτάσεων που γίνονται δεκτές για Αναλυτές Μέλη Σχολής και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα καρτέλ του περάσματος και την επιτροπή έγκρισης. Και συντάσσει τον εσωτερικό του κανονισμό. 

δ) Τρόποι αποζημίωσης των μελών του Διεθνούς Κολλεγίου Εγγύησης.

Δεδομένης της σημασίας της οικονομικής δέσμευσης των μελών του ΔΚΕ, καταβάλλεται σε όλα τα μέλη το σύνολο των εξόδων μετακίνησης: εισιτήρια αεροπλάνου ή τρένου, έξοδα διαμονής (μέχρι 100 ευρώ τη βραδιά) και γεύματα (μέχρι 30 ευρώ την ημέρα), όταν το ΔΚΕ κάνει συναντήσεις εκτός προγράμματος των διεθνών συναντήσεων και/ή εθνικών ημερίδων. 

Όταν το ΔΚΕ κάνει συναντήσεις στο χρόνο των συναντήσεων Σχολής, όποιες και να είναι αυτές, καταβάλλονται σε όλα τα μέλη του τα έξοδα διαμονής και γεύματος που προκύπτουν για κάθε επιπλέον μέρα. 

Δεδομένου του όγκου των διοικητικών εργασιών, το ΔΚΕ μπορεί να έχει γραμματειακή υποστήριξη ορισμένου χρόνου, της οποίας το κόστος θα αναλάβει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, το διεθνές ταμείο. 

3. Συμπόσιο για τη λειτουργία του μηχανισμού του περάσματος

Ένα συμπόσιο για το πέρασμα θα γίνεται κάθε δύο χρόνια, στα πλαίσια της διεθνούς Συνάντησης, με τη συμμετοχή όλων των μελών των δύο τελευταίων ΔΚΕ, των περατών που είχαν αναλάβει καθήκοντα και των γραμματειών των αντίστοιχων περασμάτων.

X. Η επιστημική αρχή

1. Σύνθεση

Η επιστημική διάσταση της Σχολής υποστηρίζεται από ένα Κολλέγιο Εμψύχωσης και Προσανατολισμού της Σχολής (ΚΕΠΣ).

Το Κολλέγιο αποτελείται από τέσσερα άτομα, τους δύο γραμματείς του ΔΚΕ, και δύο άλλα άτομα επιλεγμένα από εκείνους μεταξύ των μελών του ΔΚΕ που ανήκουν σε διαφορετική ζώνη από τη δική τους. Σ’ αυτά τα τέσσερα άτομα θα πρέπει να συνδεθεί ένα μέλος επιλεγμένο από κάθε έναν από τους υπόλοιπους μηχανισμούς Σχολής, που θα αναλάβει να διασφαλίζει τη σύνδεση και να συνεργαστεί με το ΚΕΠΣ για τις προβλεπόμενες δραστηριότητε

2. Λειτουργίες

Το Κολλέγιο αυτό έχει ως αποστολή να εμψυχώνει το διάλογο της Σχολής σε διεθνές επίπεδο. Το Κολλέγιο αυτό αναλαμβάνει να συντονίζει τις δραστηριότητες και/ή θεματικές των Σεμιναρίων Σχολής, να τις εγκαινιάζει εκεί όπου δεν υπάρχουν ακόμα, να οργανώνει τις Ημερίδες, εν συντομία, να διατηρεί τις εργασίες της Σχολής σε διεθνές επίπεδο.

Το προπαρασκευαστικό αρχείο της Συνάντησης θα αντικαθίσταται από τα Προλεγόμενα της θεματικής της Συνάντησης που διανέμονται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της Συνάντησης από την οργανωτική ομάδα της Συνάντησης. 

Συμβάλει στην επιλογή του θέματος των Συναντήσεων σε συνεννόηση με το ΚΑΔΦ και το ΔΚΕ.

Υλοποιεί ηλεκτρονικά το διεθνές Δελτίο της Σχολής, με τίτλο Wunsch. Αυτό έχει ως αποστολή να παρουσιάζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων Σχολής, αλλά κυρίως να διανέμει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις εργασίες που παράγονται στα σεμινάρια Σχολής. 

XI. Διεθνές εργαστήριο πολιτικού προσανατολισμού της Σχολής της Διεθνούς των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου

1. Ορισμός και λειτουργίες

Ένα διεθνές Εργαστήριο πολιτικού Προσανατολισμού της Σχολής της ΔΦ του Λακανικού Πεδίου αναλαμβάνει να σκέφτεται και να αποφασίζει για τον προσανατολισμό σύμφωνα με τους στόχους και τα μέσα της Σχολής μας στο επείγον της εποχής μας, που βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που αναγράφονται στη «Χάρτα» της Διεθνούς του 1999. 

Αποτελείται από ένα μέλος κάθε ζώνης, που εκλέγεται κατόπιν υποψηφιότητας μεταξύ των παλαιότερων Αντιπροσώπων και παλαιότερων μελών του ΔΚΕ – με εξαίρεση τα Κολλέγια που μόλις έχουν τελειώσει τη θητεία τους. (Παράδειγμα: στις εκλογές του 2018, τα μέλη του ΚΑΔΦ (Κολλέγιο Αντιπροσώπων της ΔΦ) και του ΔΚΕ 2016/2018 δεν μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα.) Tα μέλη του εναλλάσσονται κάθε 4 χρόνια και δεν ανανεώνονται άμεσα. 

Το εργαστήριο εργάζεται σε στενή σύνδεση με το σύνολο των μελών. Για να γίνει αυτό, έρχεται σε επαφή με διάφορες καταστάσεις της ΣΨΦΛΠ μέσω των υπεύθυνων των δια-καρτέλ, των Εκπροσώπων και των Αναλυτών Μελών Σχολής της κάθε ζώνης. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να δημιουργήσει δομές όπου κρίνεται αναγκαίο, καθώς και όλες τις απαραίτητες διατάξεις, για παράδειγμα τα καρτέλ, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες στη βάση των Φόρουμ των διάφορων ζωνών. 

Τα ερωτήματα που μελετώνται και οι απόψεις που εκφράζονται, μεταδίδονται προοδευτικά στη λίστα της ΔΦ, πριν να συμπυκνωθούν και να συμπεριληφθούν στην Αναφορά που παρουσιάζει κάθε δύο χρόνια στη Γενική συνέλευση για συζήτηση. Κρατά τα πρακτικά των προβλημάτων που συζητήθηκαν και τα μεταβιβάζει στο επόμενο Εργαστήρι.  

2. Εκλογή του Εργαστηρίου

Εκλέγεται σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες, αντίστοιχες μ’ αυτές που ορίζονται για τους Αντιπροσώπους: H ανανέωση των μελών του Εργαστηρίου πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, μετά τη Διεθνή Συνάντηση. To ΚΑΔΦ ορίζει την περίοδο των εκλογών, που εκτείνεται σε διάστημα το πολύ δύο μηνών. Κάθε Φόρουμ επιλέγει τον τρόπο της εκλογής, η οποία μπορεί να γίνει, ανάλογα την περίπτωση, μέσω της συγκέντρωσης των μελών ή δια αλληλογραφίας. Όμως, παντού, η ψηφοφορία πραγματοποιείται  κατόπιν υποψηφιότητας, με μυστική ψήφο και ψηφίζουν μόνο τα εγγεγραμμένα στα Φόρουμ μέλη που είναι συνεπή ως προς τη συνδρομή τους κατά τον τρέχον και το προηγούμενο έτος. Οι υποψηφιότητες πρέπει να γνωστοποιηθούν 15 μέρες πριν τις εκλογές.
Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται δημοσίως. Πραγματοποιείται με τη λήξη της ψηφοφορίας των Φόρουμ των οποίων τα μέλη συγκεντρώνονται. Για όσους ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας, η καταμέτρηση γίνεται παρουσία των οργάνων του Φόρουμ, μια εβδομάδα μετά τη καταληκτική ημερομηνία των εκλογών. Οι εκλεγμένοι ορίζονται έπειτα από απλή πλειοψηφία.
Τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στο Κολλέγιο των Αντιπροσώπων που αναλαμβάνει να τα διανείμει στη λίστα της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ, και μέσω των Εκπροσώπων. Το έγγραφο των αποτελεσμάτων αναφέρει ονομαστικά τα εγγεγραμμένα στο Φόρουμ μέλη, που είναι συνεπή ως προς τη συνδρομή τους κατά το τρέχον και το προηγούμενο έτος, το σύνολο των ψηφοφόρων και τη κατανομή των ψήφων στους υποψηφίους. 

XII. Η Γενική συνέλευση της Σχολής

Η Γενική συνέλευση πραγματοποιείται με την ευκαιρία των Διεθνών Συναντήσεων της Σχολής. Όλα τα μέλη της Σχολής μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή, όμως, μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα μέλη της Σχολής που συμμετέχουν στη Γενική συνέλευση των ψηφοφόρων. Η Γενική συνέλευση των ψηφοφόρων αποτελείται από το Κολλέγιο των Αντιπροσώπων (ΚΑΔΦ), το Κολλέγιο των Εκπροσώπων (ΚΕ), τα τρία τελευταία Διεθνή Κολλέγια Εγγύησης (ΔΚΕ) και τα Κολλέγια Εμψύχωσης και Προσανατολισμού  της Σχολής (ΚΕΠΣ), τους ΑΕ εν ενεργεία και τις γραμματείες του περάσματος που αντιστοιχούν στα τρία τελευταία ΔΚΕ.
Η ψηφοφορία γίνεται συνήθως με ανάταση χειρός. Όμως, σε περίπτωση που αφορά πρόσωπα, ή αν η Γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 

Παράλληλα, το σύνολο των συζητήσεων μαγνητοφωνείται και κρατείται αρχείο. Οι μαγνητοφωνήσεις είναι διαθέσιμες. Το κείμενο των αποφάσεων που ψηφίζονται από τη Γενική συνέλευση συντάσσεται επιτόπου, ξαναδιαβάζεται στη Γενική συνέλευση για να εγκριθεί, και καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης. 

Όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία (50% συν μια ψήφος) η απόφαση πάνω στο θέμα που είχε προβλεφθεί αναβάλλεται. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ψήφοι προκύπτουν με απλή πλειοψηφία όταν υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε Ναι ή Όχι, ή ανάμεσα σε δύο δυνατότητες. Όταν υπάρχουν περισσότερες επιλογές, γίνεται μια πρώτη ψηφοφορία, κι έπειτα οι δύο επιλογές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία. 

Αν σε ένα Φόρουμ ή έναν Πόλο, δεν υπάρχει Εκπρόσωπος μέλος της Σχολής, το Φόρουμ αυτό ή ο πόλος μπορούν να ορίσουν ένα μέλος της Σχολής για να τα εκπροσωπήσει στη Γενική συνέλευση των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο αρμοδιότητες. H Γενική συνέλευση παίρνει αποφάσεις για τις αναφορές του ΔΚΕ και του ΚΕΠΣ, τον οικονομικό προϋπολογισμό της Σχολής (σύνολο ταμείου και διαχείριση των διεθνών συνδρομών της Σχολής), λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις των Διεθνών Συναντήσεων της Σχολής και της γενικότερης πολιτικής της Σχολής. 

XIII. Οι αρχές λειτουργίας της Σχολής σε τοπικό επίπεδο

Οι εργασίες που αντιστοιχούν στις λειτουργίες της Σχολής – Επιτροπή υποδοχής νέων μελών, Γραμματεία περάσματος (συλλογή των αιτημάτων περάσματος, κατάρτιση της λίστας των περάτων), Επιτροπή πρότασης των ΑΜΕ και Επιστημική αρχή για την εργασία των καρτέλ και την εμψύχωση της θεωρητικής εργασίας – πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε τόπο από τους μηχανισμούς που έχουν συσταθεί μ’ αυτόν το σκοπό. 

Οι προϋποθέσεις εισόδου των μελών από την Επιτροπή υποδοχής καθορίζονται στην παράγραφο VI που παρουσιάζονται στις «Κατευθυντήριες γραμμές». Σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή της εγγύησης (Γραμματεία περάσματος και Επιτροπή προτάσεων των ΑΜΕ ) και την Επιστημική αρχή, οι μηχανισμοί ορίζονται σε κάθε τόπο σύμφωνα με το πλαίσιο, δεδομένου ότι δεν μπορούν να εφαρμόζονται παρά σε μια κοινότητα που αριθμεί έως 50 μέλη σχολής ως προς τους μηχανισμούς της εγγύησης και 30 μέλη της Σχολής ως προς τους επιστημικούς μηχανισμούς. 

Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται, περισσότερα Φόρουμ μπορούν να συνδεθούν ώστε να λειτουργήσουν οι θεσμοί της Σχολής. Τα μεμονωμένα Φόρουμ μπορούν, επίσης, να επιλέξουν, με την πλειοψηφία των μελών τους, να προσαρτηθούν σ’ έναν επιστημικό ή/και εγγύησης μηχανισμό. Για να μπορέσουν τα μέλη αυτού του Φόρουμ να γίνουν μέλη της Σχολής, θα πρέπει το αίτημα για προσάρτηση σ’ αυτόν τον μηχανισμό να συνοδευτεί από μια επίσημη συμφωνία της πλειοψηφίας των μελών και των δύο μερών (προσαρτούμενου και προσαρτούντος). Τα μέλη των προσαρτημένων κατ’ αυτόν τον τρόπο Φόρουμ μπορούν να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα για το ΔΚΕ και τις τοπικές αρχές του μηχανισμού όπου προσαρτώνται, σύμφωνα με τα κριτήρια εκλογής και επιλεξιμότητας που αναφέρονται λεπτομερώς  στις «Κατευθυντήριες Αρχές» (Άρθρα VI και IX).

Επιπλέον, οι Εκπρόσωποι της ΔΦ  που είναι μέλη της Σχολής διασφαλίζουν έτσι ώστε η παρουσία της Σχολής να είναι αποτελεσματική, μέσω σεμιναρίων ή άλλων κατάλληλων δραστηριοτήτων της Σχολής σε τοπικό επίπεδο. Σε πόλεις όπου ήδη υπάρχουν επιτροπές Σχολής, μπορούν να συνδέονται μ’ αυτές, ώστε να κάνουν να λειτουργούν αυτές οι δραστηριότητες Σχολής. Σε πόλεις, όπου δεν υπάρχουν επιτροπές Σχολής, οφείλουν να τις υποστηρίζουν. Επειδή οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από τόπο σε τόπο, οι διαδικασίες χρειάζεται να διευκρινίζονται έπειτα από συζήτηση και συμφωνία των μελών των Διεθνών Κολλεγίων της ενδιαφερόμενης ζώνης. 

XIV. Εναλλαγή και όχι συγκέντρωση αξιωμάτων

Όλες οι αναθέσεις είναι εναλλασσόμενες, μη άμεσα ανανεώσιμες και όχι συγκεντρωτικές. Ιδιαιτέρως, δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε μια ανάθεση σε μια από τις διεθνείς αρχές (ΔΚΕ, ΚΕΠΣ, ΚΑΔΦ) και σε μια διευθυντική λειτουργία μέσα στα Σωματεία ή στα τοπικά Φόρουμ. Παρομοίως, αναθέσεις στο Κολλέγιο των Αντιπροσώπων και στις διεθνείς αρχές της Σχολής δεν μπορούν, επίσης, να γίνουν. Στην περίπτωση που η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα καθιστά αδύνατη την τοπική λειτουργία, το πρόβλημα θα μελετάται και θα ρυθμίζεται από μια επιτροπή Εκπροσώπων της ΔΦ σύμφωνα με τους όρους που ρυθμίζονται από τη Γενική συνέλευση της ΔΦ. 

XV. Ρήτρα περιοδικής αναθεώρησης

Η αναθεώρηση των «Κατευθυντήριων Αρχών» πραγματοποιείται περιοδικά κατά τη διάρκεια των Γενικών συνελεύσεων της Σχολής. 

Επόμενο: Το καρτέλ