Βιβλιογραφία

FREUD Sigmund 

 • Πέντε ιστορικά ασθενείας, εκδ. Επίκουρος, Αθήνα, 2014.
 • Περατή και μη περατή ανάλυση, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 2008.
 • Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 2016.
 • Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2018.
 • «Το ασυνείδητο» στο Δοκίμια μεταψυχολογίας (1915), εκδ. Καστανιώτη,  Αθήνα, 2000, σελ. 51-92 

LACAN Jacques

 • Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée (1945), στο Ecrits, Seuil, Paris, 1966, σελ 197-225
 • Παρέμβαση πάνω στη μεταβίβαση (1951), Η ψυχανάλυση, τ. 1, Αθήνα, 1995. [Intervention sur le transfert (1951) στο Ecrits, Seuil, Paris, 1966, σελ 215-227]
 • Περί ενός προκαταρκτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης, εσωτερική έκδοση των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου. [D’une question préliminaire a tout traitement possible de la psychose (1958) στο Ecrits, Seuil, Paris, 1966, σελ. 531-583]
 • «L’acte psychanalytique, compte rendu du séminaire 1967-1968», στο Autres écrits, Éditions du Seuil, Paris, 2001, σελ. 375-383.
 • Η λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας στην ψυχανάλυση, εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα, 2005.
 • La direction de la cure et les principes de son pouvoir στο Écrits, Παρίσι, εκδ. Seuil, 1966, σελ. 585-645
 • «Διάλεξη στη Γενεύη για το σύμπτωμα», περιοδικό Ψυχανάλυση, τεύχος 8, Αθήνα, 2014.
 • Séminaire I , Les écrits techniques de Freud, 1953 – 1954, Εd. Seuil, 1975
 • Σεμινάριο, βιβλίο ΙΙΙ, Οι Ψυχώσεις, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2005
 • Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης, εκδ. Ράππα, Αθήνα, 1982.
 • Séminaire IV, 1967-1968, L’acte psychanalytique, ανέκδοτο
 • Séminaire XXII, 1974-1975, RSI, ανέκδοτο 

Άλλες ψυχαναλυτικές αναφορές

 • Colette Soler, L’inconscient à ciel ouvert de la psychose, PUM, 2002.
 • C. Soler, La politique de l’acte, Μαθήματα στο Κλινικό Κολλέγιο Παρισιού, χρονιά 1999-2000 
 • Colette Soler, Les symptômes du transfert, Μαθήματα στο Κλινικό Κολλέγιο Παρισιού, χρονιά 1998-1999
 • Σ. Απαρίσιο, Μεταβίβαση, δεσμός και αναλυτικός λόγος, ομιλία Αθήνα, Οκτώβρης 2012
 • Μ. Στρως, Το ομιλόν και το σύμπτωμα, Ομιλία Αθήνα 2015
 • M. Strauss, Le temps du sujet, Cours au collège de clinique psychanalytique de Paris des formations cliniques du Champ Lacanien 2014-2015
 • Μ. Νομινέ, Ο κόμβος και ο χρόνος, ομιλία στην Διακαρτελική ημερίδα, Αθήνα, 2016
 • Π. Ντάαν – Η ταύτιση στο σύμπτωμα, Ομιλία Αθήνα 2013
 • Les usages du transfert; La politique de la cure, La politique de l’institution, Le rendez vous de printemps à Rennes Mars 1999, Le bulletin des forums LINK, sup. au no 4
 • Revue de Psychanalyse du Champs Lacanien, Actes et inhibitions, no20, 2017, εκδ. Ecole de psychanalyse de forums du champ lacanien, France, Παρίσι
 • Revue de Psychanalyse du Champs Lacanien, Le temps dans la psychanalyse, n.7/ 2009, εκδ. Ecole de psychanalyse de forums du champ lacanien, France, Παρίσι
 • Revue des Collèges Cliniques » Que faisons-nous des symptômes?» ν. 5, Paris Hermann, Μάρτιος 2006
 • Hétérité 3 le temps de la Psychanalyse, εκδ. IF-EPCH, 2002
 • Analyticon, Η ψυχαναλυτική εμπειρία. 1, εκδ. Πάσσαρη, Φόρουμ ψυχανάλυσης του λακανικού πεδίου της Αθήνας, 2011. 

Επόμενο: Πληροφορίες